تذکرات مهم :    

·         پس از ورود به فايل خود ابتدا باید صفحه مربوط به اطلاعات شناسنامه ای راتکمیل نمایید تاسایر قسمتهای فایل خود فعال شود. باتوجه به اینکه اطلاعات شناسنامه ای شما مبنای کلیه گزارشات آموزشی از قبیل بیمه دانشجوئی و... قرار خواهد گرفت خواهشمنداست نهایت دقت را جهت تکمیل یا تصحیح موارد مشخص شده داشته باشید. بدیهی است مسئولیت هرگونه مغایرت در تکمیل اطلاعات برعهده دانشجو می باشد.

·         ثبت نام نکردن دانشجو درهرنیمسال تحصیلی ، انصراف از تحصیل محسوب می شود وتقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع ثبت نام هر نیمسال ،توسط دانشجو تحویل آموزش گردد.

·         رعايت پيش نياز به عهده دانشجو ميباشد.

·         دانشجویانی که دوبار یا بیشتر مشروط شده اند در صورتی که بیشتر از 14 واحد اخذ نمایند واحد اضافی آنها توسط آموزش حذف خواهد شد و شهریه آن از بین می رود.

·         کلیه دانشجویان در هر ترم تحصیلی باید حداقل 12 واحد درسی اخذ نمایند.   

·         به دانشجوياني که در زمان فارغ التحصيلي معدل کمتر از 12 داشته باشند هيچگونه مدرکي داده نخواهد شد.